தோணியின் கோரிக்கை

காற்றோடு கைகோர்த்து கூத்தாடும் முகிலே,
அலையோட போராடும் தோணியின்மீது இரக்கம் பாராயோ…
உனது கோபக்கனல்களில் வாடுவது தோணியே,
உன்னைப் பிரிந்து பிற முகிலோடு உலவும் காற்றல்ல!

Divya Priyadharshini Mohan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.