காரணமில்லா புன்னகை

நிசப்தம் கட்டித்தழுவ
நிஜம் ஓடி ஒளிய
கதிரவனை கண்டும் காணாது
முழுமையாய் கமலாது
தவித்து நிற்கும் அல்லிப்போல்…
சிறு புன்முறுவல்
உதட்டின் ஓரம் தத்தளிக்கும்!
ஏனோ ஒரு..
காரணமில்லா உவகை.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.